วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

รวมคําศัพท์ทางการค้าและการส่งออก(5)
ที่มา: Dictionary International Trade - DFT

ทบทวนคำศัพท์กันต่อ

Back to Back
การออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าแก่สินค้าส่งผ่านภายใต้ความตกลงการค้าเสรีเดียวกันโดยประเทศสมาชิกคนกลางที่สินค้าถูกส่งผ่านออกให้แก่ผู้ส่งออกเพื่อส่งให้ลูกค้านำไปแสดงต่อศุลกากรในประเทศสมาชิกผู้นำเข้าปลายทางในการขอลดภาษีศุลกากรนำเข้า

Back to Back C/O
หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าที่ออกโดยประเทศ
สมาชิกผู้ส่งออกสินค้าที่เป็นคนกลางโดนออกตามหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าที่ออกโดยประเทศสมาชิกผู้ส่งออกประเทศแรก


(Balance of Trade)
หมายถึงส่วนต่างระหว่างมูลค่าของสินค้านำเข้าและสินค้าส่งออกของประเทศในแต่ละปี

BAP: Best Aquaculture Practice Standard
เป็นมาตรฐานการรับรองความปลอดภัยทางอาหารที่ได้มาจากการเพาะเลี้ยงกุ้งหรือโรงงานผลิตอาหารสัตว์นำเข้าที่กำหนดขึ้นโดนสถาบันAquacultureCertificationCouncil(ACC)

BBC: Brand – to – Brand Complementation Scheme
โครงการเปิดให้เอกชนที่ผลิตรถยี่ห้อในอาเซียนแบ่งผลิตและแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนรถยนต์เฉพาะยี่ห้อและรุ่นเดียวกันระหว่างกันโดยรับส่วนลดภาษี50%และให้ถือว่าชิ้นส่วนที่ผลิตจากโครงการเป็นชิ้นส่วนที่ผลิตในประเทศผู้นำเข้าปัจจุบันโครงการนี้ล้มเลิกไปโดยปริยายเนื่องจากการจัดตั้งโครงการAICO

Beneficiary
ผู้รับประโยชน์ตามเลตเตอร์ออฟเครดิต/ผู้ขายสินค้า(ผู้ส่งสินค้า)(พบในเอกสารเกี่ยวกับการเงินและ L/C)

พบกับคำศัพท์เพิ่มเติมได้ตอนหน้าจ้า
บายย
see ya