วันอังคารที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2558

รวมคำศัพท์ทางการค้าและการส่งออก (7)

มาต่อคำศัพท์ ตอนนี้ตอนที่ 7
ที่มา: Dictionary International Trade - DFTCIF: Cost Insurance and Freightมูลค่าของสินค้าบวกด้วย
ค่าประกันภัย และค่าขนส่งถึงด่านศุลกากรที่นำาสินค้านั้นเข้าราชอาณาจักร
ที่ต้องจ่ายให้กับผู้ขาย/ส่งออก โดยผู้ขาย/ส่งออก เป็นผู้จ่ายต้นทุนค่าขนส่ง
และค่าประกันตามสินค้าตามที่จำาเป็นในการส่งออกไปยังท่าเรือปลายทาง

CIF.Price :ราคาCIF = ราคา FOB + ค่าประกัน + ค่าระวางเรือ (ราคา
สินค้า ณ ท่าเรือปลายทางที่รวมค่าประกันและค่าระวางเรือไว้ด้วย)

CIM: The Convention on the Contract for the International
Carriage of Goods by Roadอนุสัญญาว่าด้วยการขนส่งระหว่าง
ประเทศทางรถไฟ ค.ศ. 1970

CIP: Carriage and Insurance Paid To เป็นเทอมหนึ่งของ
สัญญามาตรฐานอินโคเทอม โดยเทอมนี้หน้าที่ของผู้ขายจะคล้ายกับเทอม

CPT แต่เพียงเพิ่มภาระหน้าที่ในการจัดหาและจัดทำาประกันภัยเพิ่มขึ้น

CIQ: China Entry – Exit Inspection and Quarantineหน่วย
งานย่อยของ AQSIQ ของจีน มีจำานวน 35 แห่ง ณ ด่านนำาเข้า-ส่งออก
ทั่วประเทศ ทำาหน้าที่ตรวจสอบสินค้า

Circumvention :การแอบอ้างแหล่งกำาเนิดสินค้า คือ การนำาสินค้าจาก
ประเทศอื่นมาแอบอ้างแหล่งกำาเนิดของอีกประเทศหนึ่งแล้วส่งออก เพื่อ
หลีกเลี่ยงมาตรการทางการค้า หรือ เพื่อให้ได้สิทธิพิเศษทางการค้าภายใต้
ข้อตกลงเขตการค้าเสรี (Free Trade Area : FTA) หรือ ระบบสิทธิพิเศษ
ทางภาษีศุลกากร (Generalization System pf Preferences : GSP)

Chemical Weapon :อาวุธเคมี หมายถึง อาวุธที่ใช้สารเคมีในการ
ทำาลายล้าง

มีอีกเพียบ ติดตามได้ตอนต่อๆ ไปอ่านต่อ รวมบทความที่เกี่ยวข้อง >> International Trade