วันอังคารที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ส่งสินค้า จากประเทศจีน มาไทย และเชื่อมต่อไปจนถึงมาเลเซีย สิงคโปร์ (ขนส่ง AEC ตอน 3)

ขนส่ง AEC ตอน 3

เสนทางที่ 3 North-South Economic Corridor (R3)
เสนทาง North-South Economic Corridor (R3)เชื่อมตอจีนตอนใต (มณฑลยูนนาน )กับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตทางถนนในแนวเหนือ-ใต เริ่มตนจากเมืองคุนหมิงประเทศจีน มายัง จ.เชียงราย ลงมาถึงกรุงเทพฯ (ระยะทางประมาณ 1,935 กิโ ลเมตร) และสามารถเชื่อมตอไปถึงมาเลเซียและสิงคโปร โดยมีชวงที่ผานเมียนมาและ สปป.ลาว บางสวน

ที่มา: โครงการศึกษาต้นทุนการขนส่งและโลจิสติกส์ระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง (GMS) สศช.
สภาพเสนทาง   เปนเสนทาง สําคัญของการขนสงสินคา และการทองเที่ยว ซึ่งปจจุบันมีพัฒนาอยางรวดเร็วเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจตลอดแนวเสนทางระหวางไทย สปป.ลาว และจีนตอนใตสวนใหญ เปนถนนลาดยาง 4 ชองจราจร สภาพผิวทางดี ในสวนของ สปป.ลาว เปนถนนลาดยาง 2 ชองจราจร มีความคดเคี้ยวและลาดชันผานแนวหุบเขาผิวถนนขรุขระเปนบางชวง สําหรับเสนทางจากเมืองเชียงรุง เปนเสนทางขนสงสําคัญของจีนเชื่อมโยงประเทศดานใต (ไทย สปป.ลาว และเมียนมา) กอสรางเปน 4 ชองจราจร สภาพผิวทางดี โดยชวงผานสภาพภูมิประเทศที่ เปนเทือกเขาไดตัดถนนเปนอุโมงคเพื่อลดความลาดชันและความคดเคี้ยว สะดวกตอการขนสงสินคา มีระยะทางรวมประมาณ 1,935 กิโลเมตร

สภาพการขนสงสินคา การขนสงสินคาจากเชียงรายไปคุนหมิง โดยรถบรรทุกใชระยะเวลาประมาณ 2-3 วัน โดยสวนใหญใชตูคอนเทนเนอรขนาด 40 ฟุต มีการเปลี่ยนถายสินคาที่ดานบอเต็น (สปป.ลาว) หลังจากสะพานมิตรภาพไทย-สปป.ลาว แหงที่ 4 เปดใหบริการเมื่อปลายป 2556 สงผลใหผูประกอบการ สวนใหญ ไดเปลี่ยนรูปแบบการขนสงสินคาทางเรือมาใชรถบรรทุกแทนแมจะมีคาใชจ่ายที่สูงกวา แตสามารถลดระยะเวลาการขนสงสินคาลงไดครึ่งหนึ่ง


ที่มา: รายงานต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทย ประจำปี 2557
ที่มา: โครงการศึกษาต้นทุนการขนส่งและโลจิสติกส์ระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง (GMS) สศช.

หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะ ติดตามให้ครบทั้ง 4 เส้นทางคราวหน้า
ขอบคุณค่ะ