วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2559

Scorpions live in Bangkok" On 26 Oct 2016 ไบเทคฮอลล์

Scorpions live in Bangkok
คอนเสิร์ตสกอร์เปี้ยน ไลฟ์ อินแบงก์คอก

วันแสดง: วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2559
สถานที่: ไบเทค ฮอลล์ 102-103
บัตรราคา: 5200 / 4200 / 3200 / 2200 / 1200
เริ่มขายบัตรวันแรก: 11 กรกฎาคมนี้

ติดตามรายละเอียดที่: 
VIJI CORP
www.the-scorpions.com
www.imclive-group.com
www.vijicorp.com

วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย- โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ National e-Payment Master Plan

ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม-15 สิงหาคม 2559
ผ่าน 3 ธนาคาร คือ 
(ไม่จำเป็นว่าจะต้องมีเงินฝากในธนาคารดังกล่าว)
ผู้ที่ไม่สามารถไปลงทะเบียนได้ด้วยตัวเอง สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นไปลงทะเบียนแทนได้ โดยติดต่อขอใบมอบฉันทะได้ที่ธนาคารที่เปิดให้ลงทะเบียน

คุณสมบัติ

  1. ผู้ที่ว่างงานหรือมีรายได้ทั้งสิ้นที่เกิดขึ้นในแต่ละปีปฏิทินไม่เกิน 100,000 บาท โดยผู้ลงทะเบียนจะต้องยินยอมเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น รายได้ การถือครองทรัพย์สินของตน เจ้าหนี้และจำนวนหนี้สินที่คงค้าง เป็นต้น
  2. อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
  3. มีสัญชาติไทย 
ประโยชน์ที่จะได้รับ 
ช่วยทำให้รัฐบาลมีฐานข้อมูลของผู้มีรายได้น้อย เนื่องจากการลงทะเบียนจะต้องแสดงข้อมูลรายได้ ทรัพย์สิน และการเป็นหนี้สิน เป็นต้น ซึ่งจะทำให้รัฐบาลทราบข้อมูลและสามารถนำไปกำหนดนโยบายเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

กลไกการดำเนินงาน

หลังจากลงทะเบียนแล้วจะจัดส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ไปยังกรมสรรพากร เพื่อจัดเก็บข้อมูลและทำการตรวจสอบความถูกต้อง ซึ่งกรมสรรพากรจะเชื่อมโยงข้อมูลนี้ไปยังฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร สำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เพื่อประมวลผลข้อมูลผู้มีรายได้น้อย นำไปวิเคราะห์ข้อมูลสวัสดิการสังคมแล้วนำไปใช้ในการจัดสวัสดิการภายใต้โครงการอี-เพย์เม้นท์ (E-Payment)ภาครัฐในระยะต่อไป

อย่างไรก็ตามหากไม่สามารถลงทะเบียนได้ทันในรอบนี้ หรือยังไม่อยากมาลงทะเบียน รัฐบาลจะเปิดให้มีการลงทะเบียนใหม่ และปรับปรุงข้อมูลทุกปีภายในช่วงวันที่ 1 - 30 กันยายนของทุกปี

ที่มา : กระทรวงการคลัง

คือเราอยากเห็นประชาธิปไตย และเราว่านี่คือหนึ่งในวิถีแห่งประชาธิปไตยนะ .....ก็คือการได้เข้าไปมีส่วนร่วมให้ข้อมูลกับทางรัฐเพื่อให้ทางรัฐหรือตัวแทนที่บริหารบ้านเมืองเราได้เข้าถึงข้อมูลในเชิงลึกของเราแล้วไปวิเคราะห์หาช่องทางการช่วยเหลือ และจัดสวัสดิการสังคมให้กับประชาชน ไม่อย่างนั้นแล้วการที่รัฐบาลเข้าไม่ถึงข้อมูลของเราๆ รากหญ้า ก็จะมีแค่คนเฉพาะกลุ่ม ที่เข้าถึงก้อนเงินของสวัสดิการและได้ใช้สวัสดิการของรัฐซึ่งควรจะเป็นของทุกๆคนอย่างเท่าเทียมไปใช้สบายๆ เราอยากเข้าถึงเงินของรัฐของแผ่นดิน เราก็ต้องให้ความร่วมมือและให้รัฐเข้าถึงข้อมูลของเราด้วยเช่นกัน อยากให้ผู้มีรายได้น้อย หรือกำลังว่างงานไปลงทะเบียนกันเยอะๆ เพื่อประโยชน์องตัวเราเอง จะได้ไม่เสียผลประโยชน์ที่ควรจะเป็นของเรามาตั้งนานแล้ว

และในอนาคตอันใกล้นี้เมื่อรัฐบาลดำเนินการโครงการ อี-เพย์เม้นท์อย่างทั่วถึง เหมือนที่ทุกคนได้ใช้สมาร์ทโฟน 3G 4G แล้ว การรับสวัสดิการของรัฐก็จะง่ายขึ้น เงินถึงมือไว้ขึ้นไม่ต้องรอให้หน่วยงานท้องที่เบิกงบอนุมัติ แล้วถือเงินช่วยเหลือมาให้ตามบ้านอีกต่อไป สวัสดิการใคร ของใครของมัน เข้าบัญชีใครบัญชีมันเลยจ้ะ

ยังไงก็ขอเอาใจช่วยให้โครงการของรัฐประสบผลสำเร็จบ้าง อะไรบ้าง อะนะ อยากเดินหน้าประเทศไทย


ตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซท์ของโครงการ
http://welfare2560.epayment.go.th/


บทความที่เกี่ยวข้อง

"พร้อมเพย์" บริการรับ-โอนเงินแบบใหม่ของไทยใช้แค่เบอร์มือถือหรือเลขที่บัตรประชาชนเท่านั้น

"ปราบโกง" เป้าหมายร่างรัฐธรรมนูญ 2559"วันพุธที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2559

เข้าใจร่างรัฐธรรมนูญใหม่ 2559 ก่อนลงประชามติ Thailand's draft constitution 2016

ร่างรัฐธรรมนูญ 2559
ฉบับ "ปราบโกง"เป้าหมายกำจัดการทุจริต เพราะที่ผ่านมาอย่างที่เห็นๆกันงบประมาณแผ่นดินก็ถูงโกงไปมาก  นำมาพัฒนาประเทศได้ไม่เต็มที่ จากนี้ไปภาคประชาชนและองค์กรอิสระจะสามารถเข้ามาติดตาม และตรวจสอบการใช้จ่ายและการดำเนินงานของเหล่าภาครัฐบาลและข้าราชการผู้ดำเนินการใช้งบประมาณแผ่นดินได้ เรียกได้ว่าทำอะไร ต้องตรวจสอบได้ชัดเจน 

มีการคัดกรองผู้ที่จะเข้ามาทำงาน ว่ามีคดีหรือเคยมีพฤติกรรมการฉ้อโกงหรือไม่ และที่ว่าทางเราตรวจสอบได้ก็คือ ภาคประชาชนสามารถร้องเรียนหากพบเห็นการทุจริตมิชอบใดๆ และผู้ที่แจ้งเบาะแสก็จะได้รับความคุ้มครอง (ขอให้แน่แล้วกัน ไม่งั้นใครจะกล้า..)

เรื่องการศึกษาก็มีการยกระดับ เรียนฟรีตั้งแต่อนุบาล 1 ถึง ม.2  และจะจัดการให้มีกองทุนเพื่อการศึกษาต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้มีการศึกษาอย่างเท่าเทียม

อย่างไรก็ดีนะ ในฐานะประชาชนก็กลัวอำนาจมืด อำนาจที่มองไม่เห็น และไม่มีใครจัดการได้เพราะเส้นใหญ่เหลือเกิน เป็นลูกคนนั้นคนนี้ ตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้ ดำเนินคดีหาความยุติธรรมได้ยาก ยังไงอยากฝากไว้ให้ถอนรากถอนโคนให้หมด หรือผู้มีตำแหน่งใดๆ หากไม่อยากเสียตำแหน่งไป เป็นไปได้ไหมที่จะมีความสุจริตชอบ ทำงานสมกับเป็นข้าราชการแผ่นดิน ไม่โกง ไม่ลำเอียง สังคมดี ประชาชนอุ่นใจ

สาระสำคัญอื่นๆ ไปอ่านเพิ่มเติมกันได้ตามลิงค์ โหลดมาอ่านกันนะ จะได้ช่วยกันปฏิรูปประเทศ ไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นเรื่องของทุกคน ที่จะต้องอาศัย และทำมาหากินกันในประเทศไทยนี้....

รู้ก่อนด่าร่างรัฐธรรมนูญ 

สาระสำคัญรัฐธรรมนูญ2559 โหลดเพื่ออ่าน คลิก >>> ...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
 ประชาสัมพันธ์ 
รายละเอียดการเสวนา คลิก >>>>