วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย- โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ National e-Payment Master Plan

ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม-15 สิงหาคม 2559
ผ่าน 3 ธนาคาร คือ 
(ไม่จำเป็นว่าจะต้องมีเงินฝากในธนาคารดังกล่าว)
ผู้ที่ไม่สามารถไปลงทะเบียนได้ด้วยตัวเอง สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นไปลงทะเบียนแทนได้ โดยติดต่อขอใบมอบฉันทะได้ที่ธนาคารที่เปิดให้ลงทะเบียน

คุณสมบัติ

  1. ผู้ที่ว่างงานหรือมีรายได้ทั้งสิ้นที่เกิดขึ้นในแต่ละปีปฏิทินไม่เกิน 100,000 บาท โดยผู้ลงทะเบียนจะต้องยินยอมเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น รายได้ การถือครองทรัพย์สินของตน เจ้าหนี้และจำนวนหนี้สินที่คงค้าง เป็นต้น
  2. อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
  3. มีสัญชาติไทย 
ประโยชน์ที่จะได้รับ 
ช่วยทำให้รัฐบาลมีฐานข้อมูลของผู้มีรายได้น้อย เนื่องจากการลงทะเบียนจะต้องแสดงข้อมูลรายได้ ทรัพย์สิน และการเป็นหนี้สิน เป็นต้น ซึ่งจะทำให้รัฐบาลทราบข้อมูลและสามารถนำไปกำหนดนโยบายเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

กลไกการดำเนินงาน

หลังจากลงทะเบียนแล้วจะจัดส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ไปยังกรมสรรพากร เพื่อจัดเก็บข้อมูลและทำการตรวจสอบความถูกต้อง ซึ่งกรมสรรพากรจะเชื่อมโยงข้อมูลนี้ไปยังฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร สำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เพื่อประมวลผลข้อมูลผู้มีรายได้น้อย นำไปวิเคราะห์ข้อมูลสวัสดิการสังคมแล้วนำไปใช้ในการจัดสวัสดิการภายใต้โครงการอี-เพย์เม้นท์ (E-Payment)ภาครัฐในระยะต่อไป

อย่างไรก็ตามหากไม่สามารถลงทะเบียนได้ทันในรอบนี้ หรือยังไม่อยากมาลงทะเบียน รัฐบาลจะเปิดให้มีการลงทะเบียนใหม่ และปรับปรุงข้อมูลทุกปีภายในช่วงวันที่ 1 - 30 กันยายนของทุกปี

ที่มา : กระทรวงการคลัง

คือเราอยากเห็นประชาธิปไตย และเราว่านี่คือหนึ่งในวิถีแห่งประชาธิปไตยนะ .....ก็คือการได้เข้าไปมีส่วนร่วมให้ข้อมูลกับทางรัฐเพื่อให้ทางรัฐหรือตัวแทนที่บริหารบ้านเมืองเราได้เข้าถึงข้อมูลในเชิงลึกของเราแล้วไปวิเคราะห์หาช่องทางการช่วยเหลือ และจัดสวัสดิการสังคมให้กับประชาชน ไม่อย่างนั้นแล้วการที่รัฐบาลเข้าไม่ถึงข้อมูลของเราๆ รากหญ้า ก็จะมีแค่คนเฉพาะกลุ่ม ที่เข้าถึงก้อนเงินของสวัสดิการและได้ใช้สวัสดิการของรัฐซึ่งควรจะเป็นของทุกๆคนอย่างเท่าเทียมไปใช้สบายๆ เราอยากเข้าถึงเงินของรัฐของแผ่นดิน เราก็ต้องให้ความร่วมมือและให้รัฐเข้าถึงข้อมูลของเราด้วยเช่นกัน อยากให้ผู้มีรายได้น้อย หรือกำลังว่างงานไปลงทะเบียนกันเยอะๆ เพื่อประโยชน์องตัวเราเอง จะได้ไม่เสียผลประโยชน์ที่ควรจะเป็นของเรามาตั้งนานแล้ว

และในอนาคตอันใกล้นี้เมื่อรัฐบาลดำเนินการโครงการ อี-เพย์เม้นท์อย่างทั่วถึง เหมือนที่ทุกคนได้ใช้สมาร์ทโฟน 3G 4G แล้ว การรับสวัสดิการของรัฐก็จะง่ายขึ้น เงินถึงมือไว้ขึ้นไม่ต้องรอให้หน่วยงานท้องที่เบิกงบอนุมัติ แล้วถือเงินช่วยเหลือมาให้ตามบ้านอีกต่อไป สวัสดิการใคร ของใครของมัน เข้าบัญชีใครบัญชีมันเลยจ้ะ

ยังไงก็ขอเอาใจช่วยให้โครงการของรัฐประสบผลสำเร็จบ้าง อะไรบ้าง อะนะ อยากเดินหน้าประเทศไทย


ตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซท์ของโครงการ
http://welfare2560.epayment.go.th/


บทความที่เกี่ยวข้อง

"พร้อมเพย์" บริการรับ-โอนเงินแบบใหม่ของไทยใช้แค่เบอร์มือถือหรือเลขที่บัตรประชาชนเท่านั้น

"ปราบโกง" เป้าหมายร่างรัฐธรรมนูญ 2559"