วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ส่งสินค้าจากเมียนมา มาไทยผ่านกรุงเทพ-กัมพูชา-เวียดนาม (ขนส่ง AEC ตอน 4 จบ)


ขนส่ง AEC ตอน 4 (จบ)

เสนทางที่ 4 Southern Economic Corridor (R1) 

เสนทาง Southern Economic Corridor(R1) เปนเสนทางเชื่อมตอระหวางเมียนมา (ทวาย)–ไทย (ผานกรุงเทพฯ)–กัมพูชา–เวียดนาม ปลายทางที่เมืองวังเตา ชายทะเลของเวียดนาม โดยเสนทางในสวนของไทยและเวียดนามเสร็จสมบูรณแลว สวนเสนทางในกัมพูชายังอยูในชวงปรับปรุงโดยเงินกูจาก ADB จุดสําคัญในเสนทาง R1 คือ สะพาน Neak Loeung ขามแมน้ําโขงทางตอนใตของกัมพูชา เปดใชเมื่อตนป 2558 ทําใหการขนสงคมนาคมระหวางไทย กัมพูชา และเวียดนามมีความสะดวกมากขึ้น

สภาพเสนทาง จากประเทศไทยสวนใหญ เปนถนนลาดยาง 4 ชองจราจร สภาพผิวทางดี สวนเสนทางใน กัมพูชา ส วนใหญ เปนถนนลาดยาง 2 ชองจราจร ผิวถนนขรุขระและอยู ระหวางการซ่อมแซมเปนบางช่วง มีสถานที่ ท่องเที่ยวสําคัญ ไดแก นครวัด นครธม และจาก พนมเปญเขาสู เวียดนามตอนใต  โดยชวงเขาโฮจิมินห สวนใหญเปนถนนลาดยาง 2 ชองจราจร สภาพผิวทางดี  และชวงโฮจิมินห–วังเตาเปนถนนลาดยาง 4 ชองจราจร

สภาพการขนสงสินคา ปจจุบันการขนสงสินคาตามเสนทาง  R1  สวนใหญ เปนการขนสงสินคาระหวางไทย-กัมพูชา และเวียดนาม -กัมพูชา ซึ่งสวนใหญไทยสงสินคาออกมากกวานําเขา นอกจากนี้การขนสงสินคาทางถนนระหวางไทย  –เวียดนาม ยังมีปริมาณนอย สวใหญใชการขนสงสินคาทางเรือจากทาเรือกรุงเทพฯ หรือทาเรือแหลมฉบัง เนื่องจากการขนสงทางถนนมีตนทุนสูงกวา รวมทั้งเสนทางการขนสงที่ผานกัมพูชายังอยูระหวางการปรับปรุงพัฒนา รถขนสงสินคาของไทยสามารถเขาพื้นที่กัมพูชาไดเฉพาะรถที่ไดรับสิทธิตามบันทึกความเขาใจความตกลงรวมไทย-กัมพูชา (จํานวน 40 คัน) ซึ่งสวนใหญมีการเปลี่ยนถายตูสินคาที่พรมแดนกัมพูชา ในขณะที่กัมพูชากับเวียดนามมีขอตกลงใหรถบรรทุกสามารถวิ่งขามแดนกันไดโดยไม ตองมีการเปลี่ยนถายรถ   ทั้งนี้ สินคาอุปโภคบริโภคของไทยไดรับความนิยมในกัมพูชาและมีปริมาณสินคาเพิ่มขึ้นสูงขึ้นอยางตอเนื่อง

เสนทางที่ 4 Southern Economic Corridor (R1)


ที่มา: รายงานต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทย ประจำปี 2557
ที่มา: โครงการศึกษาต้นทุนการขนส่งและโลจิสติกส์ระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง (GMS) สศช.

ครบทั้ง 4 เส้นทางแล้ว ยังไงก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะ
ขอบคุณค่ะ
(-/\-)


คลิ๊ก>>รวมข้อมูล 4 เส้นทางขนส่งลุ่มแม่น้ำโขง 2557