วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2558

โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนตลาดไท (เทพกุญชร 34) //ประชาสัมพันธ์

สืบเนื่องมาจากนโยบายของรัฐ (โครงการบ้านยั่งยืน 2558) ที่ต้องการให้ประชาชนรายได้น้อยได้มีที่อยู่อาศัยแบบพอเพียง

โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนตลาดไท (เทพกุญชร 34) ที่ปทุมธานี ยังมีอาคารคงเหลือบางส่วนที่การเคหะแห่งชาติจะเปิดให้ผู้สนใจอง ตั้งแต่เวลา 9.00 น. - 18.00 น. ณ สำนักงานขายที่ตั้งโครงการบ้านเอื้ออาทรตลาดไท (เทพกุญชร 34) ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ 📞085-4805180, 02-3516186

คุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนการจอง
       
1. สัญชาติไทย
2. เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ
3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ติดแบล็คลิสต์หรือ เครดิตบูโรจากสถาบันการเงิน
4. มีรายได้ครอบครัวไม่เกิน 40,000 บาทต่อเดือน และสามารถรับภาระและเงื่อนไขการเช่าซื้อได้ โดยผ่านเกณฑ์การพิจารณาจากการเคหะแห่งชาติ

เอกสารที่ต้องใช้   
เอกสารในการทำสัญญาประกอบด้วย
1. บัตรประจำตัวประชาชน, บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ (พร้อมสำเนา 1 ชุด)
2. สำเนาทะเบียนบ้านของตนเองและคู่สมรส
3. สำเนาทะเบียนสมรส หรือใบหย่า (ถ้ามี)
4. หนังสือรับรองรายได้ตนเองและคู่สมรส
5. หนังสือรับรองรายได้จากหน่วยงาน
6. สลิปเงินเดือน หรือสำเนาบัญชีเงินฝาก
7. เงินจอง 3,000 บาท